!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förändringar i lägenhet

Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen.

Vem som ansvarar för vad i lägenheten regleras i Bostadsrättslagen 7 kap 12§ och i våra stadgar 10§.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostads-rättsinnehavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Bostadsrättsinnehavaren ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.

I § 10 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att underhålla och reparera. Du ska till exempel tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick.

Föreningen ansvarar för fastigheten och ska se till att den är väl underhållen och i gott skick. Vad som betraktas som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller i stadgarna. Det får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder mm.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dels för inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den. I § 11 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra väsentliga förändringar krävs styrelsens godkännande. Bedömning av om en förändring är väsentlig, ska endast göras i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.

Den främsta anledningen till att styrelsen ska meddelas eller godkänna förändringar i lägenhet är att det kan förhindra att onödiga kostnader uppstår för bostadsrättsinnehavaren eller föreningen på grund av redan planerade underhållsåtgärder eller att det försvårar tillkomst till VVS-stammar.

 

 

Bostadsrättsförsäkring

När man ägen en bostadsrätt bör man ha en bostadsrättsförsäkring. Den ska ersätta dig för ekonomiska förluster vid inbrott, brand och andra orsaker som kan ge ekonomisk skada. För en bostadsrättsförsäkring betalar man en försäkringspremie. Hur hög den är beror på hur hög självrisk man har och till vilket värde man har försäkrat sina saker.

 

Vad gäller i lägenheten?

Alla förändringar i lägenhet ska meddelas och i vissa fall även godkännas av styrelsen innan några åtgärder vidtas. Anmälan sker genom att nedanstående blankett samt eventuell skiss lämnas i brevlådan i styrelsens lokal (Seminariegatan 16) eller skickas via e-post till styrelsen@mandeln2.se. I de fall beslut skall fattas av styrelsen tas ärendet upp på nästkommande styrelsemöte.

 "Blankett Ändring i lägenhet"

 

Beslut om möjlighet till tillbyggnad av del i trapphus

På föreningsstämman 2007-06-19 röstades ett förslag igenom att tillåta medlemmar som bor i 4-rumslägenhet med så kallat uthyrningsrum att få möjligheten att köpa till ca 2.5 kvm av trapphuset om så önskas. Styrelsen fastställer kvadratmeterpriset, dock lägst det pris som fastställdes på stämman.

 

Tillvägagångssätt vid tillbyggnad

Så här går Ni tillväga för att få tillbyggnaden reglerad för de lägenheter som har möjlighet (gäller lägenheterna: 1421, 1431, 1441, 1451, 1461, 1471, 1821, 1831, 1841, 1851 och 1861).

 

1)

Anmäl skriftligt till styrelsen att Ni avser att göra en tillbyggnad. Bifoga ritning som visar hur Ni ska bygga till med mått (korrekt ritning med måttangivelser på befintlig struktur tillsammans med tilltänkt tillbyggnad) samt information om anlitad entreprenör.

   
2)

Styrelsen beslutar om förändringen är enligt gällande regler och att en fackman är anlitad.

Ofullständig anmälan kommer inte att handläggas.

   
3)

Efter att Er anmälan till styrelsen blivit godkänd kan Ni påbörja ombyggnationen.

   
4)

När ombyggnationen är klar kontaktar Ni föreningens ekonomiske förvaltare, HSB Göteborg (kontaktuppgifter enligt nedan) för att få en reglering av ekonomi och kontrakt utförda.

   
5)

Kontraktsuppdatering och ändring av lägenhetens andelstal:

Kontaktperson: Klas Sjödell

Telefon: 010-442 20 71

E-post: klas.sjodell@hsb.se

   
 
  • Betalning av tillbyggd yta (ca 2.5 kvm)
  • Ändring av lägenhetens andelstal => justering av månadsavgift (liten höjning)
   
6) Inom 3 månader från godkänd anmälan skall Ni meddela styrelsen att ombyggnationen är klar och det nya andelstalet.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-02-12 av T.Eriksson