!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivsel- och Ordningsregler

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal ordningsregler vilka är till för att öka trivseln för de boende. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler.

 

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågor.

 

Styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför fastigheten. Det åligger alla som bor eller vistas i fastigheten att följa ordningsreglerna för att upprätthålla ett trivsamt boende. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, föreningens egna hyresgäster, den/de som hyr i andra hand eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

 

Vad händer om reglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

 

Trivsel- och Ordningsregler Brf Mandeln 2 

1.0 Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i fastigheten tag i första hand kontakt med föreningens tekniska förvaltare. Kontaktinformation finns i boendepärmen, anslagstavlan i uppgångens entré samt på föreningens hemsida.

 

2.0 Balkonger

Balkongen får inte användas för att piska eller skaka mattor. Placera blomlådor innanför balkongräcket. Därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned.Tänk också på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner en våning och skapar obehag för grannen under. Att grilla med kolgrill på din balkong är inte tillåtet på grund av brandrisken. Använd gärna vår nya fina uteplats. Där finns uttag både för elgrill och eltändare. 

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningens styrelse.

 

2.1 Skärmväggar, uteplatser, staket etc

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg etc får inte ske utan styrelsens godkännande.

 

3.0 Barnvagnar

Barnvagnar och kärror eller leksaker får inte ställas i trapphus, gångar eller i andra allmänna utrymmen. Detta är ett brandskyddskrav. Vid brand stängs hissarna av och trapphusen är de enda utrymningsvägarna. En antänd barnvagn fyller trapphuset med ogenomtränglig rök på mindre än tre minuter och gör det omöjligt för boende högre upp att komma ut. Barnvagnar förvaras i barnvagnsrummen som finns på entréplanet i uppgång 16 och 20.

 

4.0 Cyklar

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet på entréplan på Seminariegatan 16 eller 20 eller i avsedda cykelställ i arkaden och inte ställas i trapphuset.

 

5.0 Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning. Tänk på att det finns barn och vuxna som är allergiska mot hundar och katter.

Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen.

 

6.0 Källar- och vindsförråd

I källare- och vindsförråd får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd och se till att du har ett rejält lås. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen och föremål i källar- och vindsutrymmen.

 

7.0 Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Det gäller även på balkonger.

 

8.0 Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utom-husantenn på fasad eller balkongräcke. Du som önskar komplettera det programutbud som föreningen tillhandahåller kan teckna tilläggsabonnemang hos Com Hem.

 

9.0 Sophantering

Köksavfall slängs i sopnedkast på varje våningsplan. Släng inte kartong, papper, glas, plast eller metall i köksavfallet eller direkt i sopnedkastet. Det kan orsaka stopp som bostadsrättsföreningen måste betala extra för och kan dessutom orsaka förslitning i rören. Därför bör du inte slänga sopor som endast med svårighet kan tryckas ner i sopnedkastet, till exempel pizzakartonger. Föreningen betalar per ton slängda sopor. Släng grovsopor som kartong, papper glas, plast och metall i behållarna på återvinningsplatsen utanför Seminariegatan 18.

Byggavfall från ombyggnad av lägenheter och annat större avfall skall slängas på återvinningscentralen i bl.a. Högsbo. Varje person, skriven i Göteborg, får där lämna sitt avfall gratis fem gånger per år.

 

10.0 Störande ljud (Bygg- och hantverksarbete inklusive hobbyverksamhet)

Fastigheterna är byggda av betong, vilket innebär att ljud fort-plantar sig långa vägar. Det innebär att många grannar får stå ut med störande buller, ibland under lång tid. Hål ska borras, golv skall läggas och slipas, lister sågas, etc. För att minska obehaget för kringboende rekommenderar vi därför att du som planerar att göra större, bullrande ingrepp i god tid informerar dina grannar om saken. Sätt upp en lapp på din dörr och i berörda uppgångar och informera om när ingreppen ska ske och hur länge de beräknas pågå.

Ingrepp som medför reparationsbuller ska koncentreras till vardagar och då mellan 08:00 och 20:00. I den mån du måste arbeta med störande verksamhet under helger får detta ske mellan 09:00 och 18:00 på lördagar. På söndagar får det inte förekomma något störande ljud.

En del väljer att utföra visst byggarbete själva på sin lediga tid. Tänk då på att du respekterar ovanstående tider som föreningen har fastslagit!

Skräp och materialrester från transporter av material till och från lägenheten ska alltid städas bort. Det innebär att du som bygger om ska städa korridorer och hissar efter dig själv och dina entreprenörer.

 

11.0 Störande ljud (Övrigt)

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av kring-boende. Alla är skyldiga att visa hänsyn. Musik på hög nivå med ljud av låg frekvens är mycket störande och med hänsyn till dina grannar, dämpa volymen kvällar och nätter. Det samma gäller hög volym på TV:n. Efter kl. 22:00 bör ingen i huset bli störd av sin granne. Informera gärna i hissen och entrén om du ska ha någon större fest hemma. Detta kommer att uppfattas mycket positivt av alla grannar och visar att du som bostadsrätts-innehavare är medveten om och villig att dämpa musik och ljud.

 

12.0 Säkerhet och ansvar

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte dörrar till fastighetens gemensamma utrymmen olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Kontrollera att den fungerar med jämna mellanrum.

f) Meddela grannar eller styrelsen om du ska vara bortrest under en längre tidsperiod.

g) Informera styrelsen omgående om du tappat bort en nyckel-bricka så att den kan spärras.

h) På grund av brandrisk är det inte tillåtet att lämna några personliga föremål i korridorer, trapphus eller på andra allmänna utrymmen. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

i) Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet liksom att kasta fimpar utanför porten.

 

13.0 Trapphus

Låt inte barnen leka i entréer, trapphus, hissar och källargångar. När våra barn leker i fastighetens gemensamma utrymmen kan det bli störande. Särskilt för de som arbetar skift och måste sova på dagen. 

 

14.0 Tvättstuga

Viss städning av tvättstugorna sker genom det städbolag som föreningen anlitat, men var och en är skyldig att städa efter sig i tvättstugan. Regler finns anslagna i varje tvättstuga. Tomma tvättmedelspaket och flaskor ska slängas i sopsäcken som finns i tvättstugan eller tas med och slängas i behållare för papper respektive plast vid sopstationen utanför Seminariegatan 18.

 

15.00 Egen tvättmaskin

Eftrsom buller från framför allt centrifugen är mycket störande för grannarna, gäller samma tider som i tvättstugan för dig som har egen tvättmaskin. Tvätta alltså inte för kl 07.00 och inte efter kl 22.00 på vardagar. På söndagar får du tvätta mellan kl 12.00-18.00.

 

Uppdaterad 2018-04-28 av Alborz Sedaghat