!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Verksamheten i Brf Mandeln 2 leds av styrelsen som väljs på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem, eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem. Styrelsen får inte följa beslut av stämman som inte är gällande därför att de strider mot föreningslagen (1987:667), bostadsrättslagen (1991:614) eller föreningens stadgar. I korthet, styrelsen företräder föreningen och inte enskilda medlemmar.

Styrelsen nås via e-post styrelsen@mandeln2.se. Vi svarar regelbundet på e-post.

Styrelsen   
Ordförande Kristina Wikander
Vice ordförande         Delia Slotte
Sekreterare Anneli Engberg
Kassör Henrik Rylander
Ledamot Amir Eghbali
Ledamot Jochum Löfgren
Ledamot David Menvall

Suppleant 

Eva Jonasson 

Suppleant

Mikael Thomasson

Revisor

Anders Eloff

Så här arbetar styrelsen

Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden, med undantag för juli. Vid sammanträdena fattas beslut i aktuella ärenden. För att beslutet skall gälla krävs enighet i styrelsen. Den som berörs av ett beslut underrättas snarast om utfallet. Besluten protokollförs och förvaras i styrelsens arkiv.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Mandeln 2 har upprättat en arbetsordning som skall utgöra ett komplement till bestämmelserna i föreningslagen, bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

 Styrelsens Arbetsordning

 

Uppdaterad 2017-06-12 av Henrik Rylander